post

Jak założyć w Polsce firmę na obcokrajowca?

Biur orachunkowe WałbrzychPolska od wielu lat staje się krajem atrakcyjnym dla inwestorów z różnych zagranicznych krajów.

To powoduje, że coraz chętniej zewnętrzni inwestorzy chcą zakładać na terytorium naszego państwa swoje firmy. Nasuwa się więc pytanie, czy jest to możliwe i jakie wobec tego należy spełnić warunki?

Obywatelom zagranicznym będących członkami Unii Europejskiej, Członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrować i prowadzić własną firmę np. biuro rachunkowe Wałbrzych. Uprawnienie to przysługuje również obywatelom innych państw pod warunkiem, że spełnią oni określone warunki, m. in. przedstawią stosowne dokumenty zezwalające na legalny pobyt na terytorium Polski. Reguluje to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Pomimo rożnych opinii obcokrajowiec ma prawo zarejestrować firmę na takich samych zasadach co obywatel polski, więc nie daj się zrobić w słupa.

Analogicznie jak w przypadku polskich przedsiębiorców, zagraniczny biznesmen powinien złożyć wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na odpowiednim druku. Wszelkie zasady postępowania są identyczne. Jedną różnicą jest konieczność posiadania przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego pozwolenie na pobyt czasowy lub stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak widać polski rynek jest otwarty na przedsiębiorców z rożnych krajów i zachęca do zakładania działalności gospodarczych nie tylko rodzimych obywateli.