post

Jak w roku 2016 naliczyć odsetki od składek ZUS opłaconych nieterminowo?

Jak w roku 2016 naliczyć odsetki od składek ZUS opłaconych nieterminowo?

Niejednokrotnie z różnych przyczyn zdarza się że płatnik, zapłaci po terminie należne składki ubezpieczeniowe do ZUS. Jednym ze skutków nieterminowego opłacenia składek ubezpieczeniowych są odsetki za zwłokę. Jeśli płatnik wpłaca zaległość będącą następstwem pomyłki w rozliczeniach i sporządzonej korekty, odsetki za zwłokę może naliczyć według obniżonej stawki, której zasady wyliczania zmieniły się od 1 stycznia 2016 r.


Najlepiej skorzystać z usług dobrego i skutecznego księgowego. Możesz także zapoznać się z naszym artykułem jak ominąć ZUS.

W celu zastosowania obniżonej stawki muszą zostać spełnione warunki określone w art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika, że obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej (do 31 grudnia 2015 r. było to 75% stawki podstawowej) stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Do 31 grudnia 2015 r. przepisy Ordynacji podatkowej (dotyczące obniżonych odsetek) nie przewidywały żadnych ram czasowych na złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2016 r., w celu skorzystania z ulgowych odsetek, nakładają na płatnika obowiązek przekazania rozliczeń do ZUS w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych. Przy składaniu korekty rozliczeń nie mamy już obowiązku uzasadniania przyczyn jej złożenia.

Zasady naliczania odsetek za zwłokę według obniżonej 50% stawki stosuje się do jedynie w przypadku zaległości, które powstały po 31 grudnia 2015 r. Wszelkie zaległości składkowe powstałe przed rokiem 2016 r. naliczamy według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej. Dlatego najlepiej jest skorzystać z dobrego biura rachunkowego w Łodzi by na przykład uniknąć całkowicie zaległości. W przypadku zaległości składkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. płatnik ma możliwość zastosowania nowej obniżonej stawki odsetek (tj. 50% stawki podstawowej) tylko w przypadku jeśli zaległość będzie wynikała z korekty rozliczeń złożonej w ZUS w pierwszym półroczu 2016 r. i pod warunkiem, że zostanie ona opłacona w ciągu 7 dni od dnia złożenia tej korekty.

Ogromnie ważne jest aby zaległości wobec ZUS opłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Tylko w takim przypadku możemy skorzystać z obniżonej stawki. Zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, przy obliczaniu terminu wpłaty zaległości wynikającej z korekty deklaracji nie uwzględnia się dnia, w którym korekta ta została złożona. Kończy się on natomiast z upływem ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni.

Jeśli ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące ustawowym dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych (czyli pierwszy dzień roboczy). Jeżeli sam nie potrafisz tego dotrzymać terminu i masz za dużo na głowie skorzystaj z polecanych biur księgowych z Katowic

Korekta przed interwencją ZUS

Kolejnym warunkiem skorzystania z możliwości niższych odsetek jest złożenie korekty deklaracji rozliczeniowej z własnej inicjatywy.

Jeżeli korekta rozliczeń:

została przeprowadzona w wyniku czynności kontrolnych,

została złożona po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli ZUS, lub po zakończeniu kontroli,

Płatnik nie ma możliwości skorzystania z ulgowych odsetek za zwłokę.