post

Terminowe dostarczanie zwolnień lekarskich

 

Dostarczanie zwolnień lekarskich – terminy.

Każdy ubezpieczony ma obowiązek dostarczenia zwolnienia, płatnikowi zasiłków nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Również i ubezpieczony, który takie zaświadczenie musi dostarczyć płatnikowi składek ma na tę czynność 7 dni od daty jego otrzymania. Zagadnienie to w przypadku płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych zostało szczegółowo wyjaśnione art.62 ust.1-2 ustawy zasiłkowej.

 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, w jaki sposób należy liczyć 7-dniowy termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego, oraz co należy uznać za dostarczenie tego dokumentu. Pierwsze z poruszanych zagadnień możemy wyjaśnić opierając się na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl regulacji w nim zawartej do obliczania terminu określonego w dniach nie uwzględnia się dnia, w którym wystąpiło zdarzenie. Za koniec terminu uważa się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. W omawianym przypadku dniem zdarzenia będzie dzień wystawienia zaświadczenia lekarskiego. Przykładowo, jeżeli lekarz wystawi zaświadczenie w poniedziałek danego tygodnia, to 7-dniowy termin na jego dostarczenie upływa w poniedziałek następnego tygodnia. Ważną rolę odgrywa regulacja, z której wynika, że jeżeli koniec wyznaczonego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni po dniu wolnym. Zachęcamy aby obsługę pracowników powierzyć opiece biura rachunkowego które zajmie się przestrzeganiem ustawowych terminów. Niezwykle pomocna przy wyborze odpowiedniej obsługi księgowej będzie wyszukiwarka znajdująca się pod adresem www.zaufanaksiegowa.pl Łatwo możemy wybrać specjalistę da naszej firmy, opierając się na oświadczeniu, wykształceniu czy opiniach innych klientów.

Będąc na zwolnieniu lekarskim, powinieneś także sprawdzić, czy pracodawca ma prawo kontrolować pracownika, gdy ten jest na zwolnieniu..

Jako ciekawostkę zwracamy uwagę że zagadnienie dotyczące sposobu dostarczenia zaświadczenia odpowiednio płatnikowi zasiłków albo składek, nie zostało przez ustawodawcę scharakteryzowane. Przyjmuje się zatem trzeba, iż każda forma doręczenia dokumentu jest właściwa. Ubezpieczony może sam dostarczyć zaświadczenie lekarskie. W imieniu ubezpieczonego czynności tej może dokonać inna osoba, której ubezpieczony powierzy jej wykonanie. Kolejnym sposobem doręczenia zwolnienia jest jego nadanie za pośrednictwem urzędu pocztowego lub firmy kurierskiej.

Warto pamiętać że niedopełnienie obowiązku, a więc dostarczenie zaświadczenia lekarskiego po upływie wyznaczonego ustawowego 7-dniowego terminu, powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Dlatego aby uniknąć wszelkich nieprzyjemności związanych z obniżeniem zasiłku przez nieterminowe dostarczenie zwolnienia, już teraz wejdź na wyszukiwarkę księgowych i wybierz najlepszego księgowego dla swojej firmy. Powierzając opiekę nad obsługą kadrową doświadczonemu specjaliście zaoszczędzisz czas i będziesz mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

post

Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym

 

Czy pracodawca może kontrolować pracownika na zwolnieniu chorobowym?

Zgodnie z przepisami pracodawca jako płatnik składek, jest uprawniony do kontrolowania pracowników co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. Przed wypłaceniem należności pracodawca ma obowiązek do formalnego skontrolowania zaświadczeń lekarskich.

Należy w tym miejscu przypomnieć że uprawnienia do kontroli przysługuje płatnikowi składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do tego ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych, bez względu na wymiar etatu świadczonej pracy. Szczegółowe zasady kontroli formalnej zaświadczeń rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990650743

Zamierzając skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim pracodawca zobowiązany jest do wystawieniu imiennego upoważnienia osobie przeprowadzającej kontrolę. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego, kontrolujący sporządza protokół, zawierający wszelkie uwagi co do prawidłowości wykorzystywania zwolnienia. Protokół należy bezwzględnie przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag. Księgowa zajmująca się rozliczaniem kadr i płac zna doskonale wymienione wyżej rozporządzenie. Jeżeli stoimy właśnie przed wyborem biura rachunkowego warto w tym celu skorzystać z najlepszej wyszukiwarki biur księgowych www.zaufanaksiegowa.pl Znajdziemy tam doświadczonego partnera który profesjonalnie zajmie się obsługą księgową naszej firmy.  A jeśli ostatnio zakupiłeś mieszkanie, to koniecznie sprawdź, czy możesz przeprowadzić amortyzację lokalu.

Wracając do kontroli zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA, pracodawca zobowiązany jest wykluczyć sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego, jak również zweryfikować czy ostało ono wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. W przypadku podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane – pracodawca występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. W przypadku zastrzeżeń co do wydania zwolnienia niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich – pracodawca występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.Zgłosić pracownika do ZUSu może również Twoja księgowa, jesli posiadasz działalność gospodarczą i chcesz zgłosić pracownika, nie zwlekaj.

Wątpliwości dotyczące autentyczności zwolnienia może rozwiać jedynie wystawiający je lekarz. Zaświadczenia lekarskie są wystawiane z dwiema kopiami, z których druga przechowywana jest przez wystawiającego przez okres 3 lat i może on dokonać porównania budzącego zastrzeżenia dokumentu z posiadaną kopią.Drugim rodzajem kontroli, jest kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby pracownika.

Polega ona na ustaleniu, czy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej, lub czy też nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Wyszukiwarka www.zaufanaksiegowa.pl pomoże nam znaleźć najlepsze biuro rachunkowe Rzeszów dla naszej firmy. Po podpisaniu umowy, politykę kadrową możemy powierzyć posiadającym duże doświadczenie specjalistom i skupić się na prowadzeniu naszego biznesu. Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe również możesz dołączyć do portalu, a być może jeżeli jesteś księgowym interesuje Cię zwolnienie z vatu?